BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 10/2009 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 24 lutego 2009 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
§1

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami ).

powołuję komisję
w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - wiceprzewodniczący
Urszula Brożyna - sekretarz
Bogdan Długołęcki - członek
Marian Woronkin - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
oraz odbioru zleconych prac , etap:
- renowacja i przeliczenie na układ „2000”, położonych na obszarze gminy Śniadowo,
powiatu łomżyńskiego, osnowy poziomej III klasy, osnów pomiarowych oraz tzw.
osnów ewidencyjnych.
- aktualizacja użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją części
gruntów gminy Śniadowo w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-
710.04.05, posiadaną ortofotomapą, wywiad terenowy oraz materiały będące
w zasobie PODGiK
§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 10/2009 z dnia 24 lutego 2009r.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru zleconych prac.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 10/2009 z dnia
24 lutego 2009r
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, pracami kieruje wiceprzewodniczący.
Komisja zakończy działalność w dniu końcowego odbioru prac określonych w zawartej umowie.
Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali etap:
- rewaloryzacja i przeliczenie na układ „2000” , położonych na obszarze gminy
Śniadowo, powiatu łomżyńskiego, osnowy poziomej III klasy, osnów pomiarowych oraz
tzw. osnów ewidencyjnych
- aktualizacja użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją części gruntów
gminy Śniadowo w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05,
posiadaną ortofotomapą , wywiad terenowy oraz materiały będące w zasobie PODGiK..
2. Otwarcie ofert.
Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej;
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie;
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz
odnotuje do protokołu czy złożone oferty spełniają wymogi określone w SIWZ .
3. Ocena złożonych ofert.
W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty
odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach
publicznych SIWZ.
Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór
najkorzystniejszej oferty.
4. Komisja przeprowadzi kontrolę przedłożonych do odbioru prac geodezyjnych oraz sporządzi protokół z wykonanych czynności kontrolnych.


Starosta
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 cze 2009 10:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1112 razy