BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 20/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17 czerwca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
W związku z realizacją projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży w okresie od 01.07.2009 do 30.06.2010 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy pn. „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zatrudniony będzie w ramach umowy cywilno-prawnej w okresie między 01.07.2009 a 30.06.2010 r. (ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia).
§ 2

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1. Wiesław Jemielity - Przewodniczący Komisji,
2. Katarzyna Modzelewska - Członek Komisji,
3. Renata Wierzba - Sekretarz Komisji.

§ 3

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko:
1) dnia 19 czerwca 2009 roku – zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie www.powiatlomzynski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży
2) do dnia 29 czerwca 2009 roku. - składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 30 lipca 2009 roku – rozpoczęcie pracy Komisji, ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński

Krzysztof KozickiZałącznik Nr 1

Nabór na stanowisko: Koordynatora Projektu
Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU: "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 01.07.2009 -30.06.2010)

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe
• minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków unijnych,
• doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych co najmniej 1 rok,
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami;
• umiejętność zarządzaniami projektami;
• umiejętność zarządzania personelem
• komunikatywność, odpowiedzialność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• współnadzór nad realizacją projektu;
• koordynacja działań według harmonogramu projektu;
• koordynacja działań związanych z zastosowaniem Ustawy PZP oraz Ustawy o finansach publicznych,
• współpraca z personelem na poziomie zarządzającym i zadaniowym;
• kontakty z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku;
• monitoring realizacji projektu;
• sprawozdawczość i raportowanie;
• pomoc w sporządzaniu dokumentacji projektu;

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
Starostwo Powiatowe
ul.Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
(p. 323, II pietro)
z dopiskiem: Koordynator Projektu

w terminie do dnia 29 czerwca 2009 roku do godz. 12.00 (data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży www.powiatlomzynski.pl.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).


Załącznik nr 2

Regulamin naboru na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem regulaminu jest ustalenie zasady zatrudnienia na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.

Rozdział 1
PODJĘCIE DECYZJI O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA WOLNE STANOWISKO

§ 1
Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Starosta Łomżyński określając cele i zadania wykonywane na stanowisku Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Rozdział 2
POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 2.
1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Starosta w formie odrębnego zarządzenia powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
• Wiesław Jemielity - Przewodniczący Komisji,
• Katarzyna Modzelewska - Członek Komisji,
• Renata Wierzba - Sekretarz Komisji.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki


Rozdział 3
ETAPY NABORU

§ 3.
Na procedurę naboru składają się:
1) ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
2) składanie dokumentów aplikacyjnych
3) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych4) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
5) selekcja końcowa kandydatów
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na w.w stanowisko
7) podjęcie decyzji o zatrudnienie i podpisanie umowy o pracę
8) ogłoszenie wyników naboru

Rozdział 4
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
KOORDYNATOR PROJEKTU „KWALIFIKACJE NZ CZASIE – PRACA W ZASIĘGU RĘKI”

§ 4

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdować się będzie na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego www.powiatlomzynski.pl oraz na tablicy informacyjnej.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Ogłoszenie będzie znajdowało się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl, Powiatu Łomżyńskiego oraz na tablicy ogłoszeń przez 10 dni kalendarzowych.


Rozdział 5
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.

§ 5.
1. Po ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) życiorys zawodowy
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnieni mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


Rozdział 6
ROZPATRZENIE OFERT

§ 6.
1. Po upływie terminu składania ofert komisja rekrutacyjna rozpoczyna swoją pracę, prace komisji odbywają się na posiedzeniu zwoływanych przez jej przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy dokumentów.
3. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
4. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji w wymaganymi formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
5. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki


Rozdział 7
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

§ 7
1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze i wstępnej analizie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu Starosta Łomżyński umieszcza na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl Powiatu Łomżyńskiego.

2. Ogłoszenie ostatecznego wyniku naboru na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego.

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział 8
WYBÓR KANDYDATA

§ 8

1. Z kandydatami, których oferty spełniają wymogi formalne komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
3. Kandydaci będą przede wszystkim wybierani na podstawie ich:
a) predyspozycji i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b) obowiązków i zakresów odpowiedzialności na poprzednio zajmowanych stanowiskach przez kandydata,
c) doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego
d) preferowanego w ogłoszeniu wykształcenia.

§ 9

1. Po przeprowadzonej analizie dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata.
2. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół i przekazuje go Staroście Łomżyńskiemu w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
3. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska, na który był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia prze nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.


Rozdział 9
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

§10

1. Starosta Łomżyński sporządza informację o wynikach naboru i upowszechnia ją w terminie do 7 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży przez okres, co najmniej 14 dni.
4. Starosta Łomżyński zawiadamia na piśmie o wyniku wyboru kandydata, który przeszedł procedurę rekrutacyjną na stanowisko Koordynator Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
Rozdział 10
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI.

§ 11
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych oraz do akt Projektu "Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki" w ramach podziałania 6.1.1 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych będą mogły być odbierane osobiście przez zainteresowanych.


Rozdział 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego.


Starosta Łomżyński


Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 12:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1245 razy
Ilość edycji: 1