BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 18 czerwca 2009 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę.
Na podstawie art. 19 ust. 8, - ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458), zwanej dalej ustawą zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa sposób przeprowadzania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Łomży, w tym w szczególności:
1) osoby kwalifikujące się do odbycia służby przygotowawczej,
2) tryb i osoby odpowiedzialne za ustalenie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej,
3) zasady i tryb kierowania do służby przygotowawczej,
4) zasady i tryb zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej,
5) zasady monitorowania przebiegu służby przygotowawczej,
6) ramowy zakres służby przygotowawczej,
7) skład i uprawnienia Komisji Egzaminacyjnej,
8) zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu,
9) zasady wydawania i przechowywania zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.


§ 2.

Do odbycia służby przygotowawczej kwalifikuje się osoba, o której mowa w art.16 ust . 3 ustawy.


§ 3.

1. Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy powierza się Sekretarzowi Powiatu, który ustaleń dokonuje za pomocą stosownego w procedurze rekrutacji formularza.
2. Informacje pozytywną przekazuje się:
1) Staroście – przed podpisaniem umowy o pracę,
2) Kierownikowi komórki organizacyjnej, do której prowadzi się rekrutację, celem wykonania obowiązków określonych art. 19 ust. 2 i 5 ustawy, niezwłocznie po zatrudnieniu takiej osoby.§ 4.

1. Kierownik komórki organizacyjnej, po uzyskaniu od pracownika d.s kadr informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 Zarządzenia, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od podjęcia zatrudnienia:
1) uznaje za potrzebne skierowanie zatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej i sporządza opinię, o której mowa w art.19 ust. 2 ustawy, w której określa poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej,
2) wnioskuje o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy, sporządzając umotywowany wniosek.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonuje się za pośrednictwem Sekretarza Powiatu.

§ 5.

1. Po przekazaniu Staroście opinii lub wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 Zarządzenia, podejmuje on decyzję:
1) o skierowaniu pracownika do służby przygotowawczej i jej zakresie oraz czasie trwania, nie dłużej niż trzy miesiące,
2) zwolnienia pracownika od odbycia służby przygotowawczej.
2. Podjętą decyzję przekazuje się Sekretarzowi, który doręcza ją niezwłocznie pracownikowi i kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, względnie kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik odbędzie praktykę w ramach służby przygotowawczej.
3. Za 1 miesiąc służby przygotowawczej uznaje się 20 efektywnie przepracowanych dni.
4. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w czasie odbywania służby przygotowawczej, może wyznaczyć mu opiekuna spośród pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

§ 6.

1. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywa służbę przygotowawczą monitoruje jej przebieg.
2. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia w czasie trwania służby przygotowawczej oczekiwań przez pracownika odbywającego służbę przygotowawczą kierownik komórki organizacyjnej, niezwłocznie wnioskuje za pośrednictwem pracownika ds. kadr o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę.
3. Po upływie terminu, do którego służba przygotowawcza miała trwać kierownik komórki organizacyjnej wnioskuje za pośrednictwem Sekretarza o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę albo o skierowanie go na egzamin końcowy.

§7.

1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonania obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:
1) teoretyczne i praktyczne zapoznanie z organizacją i zadaniami Starostwa oraz funkcjonowaniem komórki organizacyjnej, w której ta osoba ma być zatrudniona,
2) zapoznania z podstawową terminologią zawodową,
3) zapoznania z procedurami i związanymi z nimi dokumentami obowiązującymi w danej komórce,
4) zapoznania z wiedzą z zakresu przepisów niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych oraz opanowania umiejętności praktycznego stosowania tych przepisów.
2. Ramowy program służby przygotowawczej określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia.


§ 8.

1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną.
2. Egzamin składają także osoby zwolnione od odbycia służby przygotowawczej.
3. Ustala się stały skład komisji egzaminacyjnej:
1) Starosta osobiście lub wyznaczona przez niego osoba,
2) Sekretarz osobiście lub wyznaczona przez niego osoba,
3) kierownik podstawowej komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał służbę przygotowawczą,
4) Pracownik ds. kadr.


§ 9.

1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Osoby znające pytania testu egzaminacyjnego zobowiązane są pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej właściwymi przepisami do zachowania tajemnicy i nie ujawniania treści testu.
3. Ujawnienie części testu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 40 pytań obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne objęte programem służby przygotowawczej na danym stanowisku. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź, za która przyznawany jest 1 punkt.
5. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 30 punktów.
6. Zdającemu przysługuje prawo zapoznania się z ocenionym testem. Udostępnienie dokumentu odbywa się w obecności co najmniej jednego członka komisji.


§ 10.

1. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań obejmujących zagadnienia objęte służbą przygotowawczą.
2. Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność odpowiedzi.
3. Za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 10 punków.
4. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 30 punktów.
5. Komisja egzaminacyjna zapewnia 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie.
§ 11.

1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym części ustnej egzaminu Komisja przystępuje do ustalenia oceny.
2. Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skalę sumując wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu:
1) 96 i więcej punktów – ocena bardzo dobra,
2) 80-95 punktów – ocena dobra,
3) 60-79 punktów – ocena dostateczna.

§ 12.

1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
2. Pracownik, który zdał egzamin otrzyma zaświadczenie według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Test pisemny, protokół oraz zaświadczenie składa się do akt osobowych zdającego egzamin.
4. Kopię zaświadczenia, protokół egzaminu oraz test można wydawać zainteresowanemu w uzasadnionych przypadkach i tylko na pisemny oraz uzasadniony wniosek.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 13:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1398 razy