BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 32/09

z dnia: 6 lipca 2009 roku
w sprawie powołania zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach konkursu do działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję niżej wymienione osoby w skład zespołu projektowego, zwanego dalej „Zespołem” ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach konkursu z działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Koordynator Zespołu,
2. Renata Wierzba – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – Zastępca Koordynatora Zespołu,
3. Joanna Olszewska – Podinspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – Członek Zespołu,
4. Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Członek Zespołu,
5. Katarzyna Chylińska – Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Członek Zespołu,
6. Tamara Małachowska – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży – Członek Zespołu,
7. Wioletta Ciuchnicka – Powiatowy Urząd Pracy w Łomży – Członek Zespołu,
8. Aneta Gałązka – Powiatowy Urząd Pracy w Łomży – Członek Zespołu.


§ 2

Do zadań Zespołu należeć będzie:
1. Przygotowanie i złożenie wniosku.
2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Realizacja projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.

§ 3

Koordynator Zespołu wykonuje następujące zadania:
1. Zwołuje posiedzenia Zespołu i ustala podział zadań oraz odpowiedzialności dla Członków Zespołu oraz harmonogram działań.
2. Koordynuje prace związane z pozyskaniem i zebraniem danych, dokumentacji i innych materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku.
3. Monitoruje zmiany w wytycznych.
4. Koordynuje prace nad opracowaniem wniosku, sprawdza jego poprawność przed ostatecznym złożeniem wniosku do Instytucji Wdrażającej.
5. Przedkłada wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do wglądu i podpisu Starosty Powiatu Łomżyńskiego.
6. Monitoruje informacje w sprawie złożonego wniosku.
7. Poinformuje Starostę o wynikach konkursu.


§ 4

1. Zespół projektowy rozpoczyna pracę z dniem jego powołania.
2. Zespół projektowy zakończy prace z chwilą:
a) rezygnacji z możliwości aplikowania,
b) nie otrzyma dotacji.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam właściwym Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta

Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lip 2009 09:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1185 razy