BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 78/233/09 ZARZĄDU POWIATU Łomżyńskiego

z dnia: 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
Na podstawie art.38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.nr256, poz.2572 zm: nr 273, poz.2703, nr 281,poz.2781 z 2005r. nr17,poz.141, nr 94, poz.788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, nr 167, poz.1400 i nr 249, poz.2104 z 2006r. nr144, poz.1043, nr 208, poz.1532, nr 227, poz.1658 z 2007r. nr 17, poz.95, nr 42. poz. 273, nr 80, poz.542, nr102, poz.689, nr 115, poz.791, nr 120,poz. 818, nr158, poz.1103, nr176, poz.1238, nr 180, poz. 1280, nr 181, poz.1292, nr191,poz.1369, nr247, poz.1821 z 2008r. nr70, poz.416, nr145, poz.917) uchwala się, co następuje:
§ 1.Odwołuje się po zasięgnięciu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z dniem 31 sierpnia 2009 r. Panią Izabelę Załuska ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
§ 2.Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć Pani Izabeli Załuska.
§ 3.Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański

Załącznik do uchwały Nr 78/233/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.
UZASADNIENIE
Z dniem 31 sierpnia 2009r. następuje rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Z uwagi na to zachodzi konieczność odwołania dyrektora ZSOiZ w Jedwabnem w trybie art.38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.nr256, poz.2572 z późn. zm.), tj. w przypadkach szczególnie uzasadnionych, takim zaś przypadkiem jest rozwiązanie Zespołu.
Odwołanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku
Pouczenie:
Od niniejszego odwołania przysługuje prawo odwołania się do Sądu Pracy w Łomży przy ul. Polowej 1 w terminie 14 dni od daty jego wręczenia.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1114 razy