BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 78/234/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego ”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, art.201 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1. 1 Zatwierdza się Projekt „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego”, złożony w konkursie nr 2/POKL/9.1.2/09 w ramach priorytetu XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 1. 2 Przyjmuje się do realizacji Projekt, o którym mowa w § 1. 1. Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną będzie on realizowany w okresie od 01 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2010r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski .

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1267 razy