BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 78/238/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok - – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zmniejsza się rezerwę budżetową celową „ drogową” o kwotę 21.960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 645.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 645.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

§ 4

Przenosi się planowane wydatki budżetowe na 2009 rok w dziale 801- „ Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” między paragrafami na kwotę - 128.918,00 zł oraz z rozdziału 80146 – „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” do rozdziału 80120 w kwocie 1.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 21.535.853 zł;
- wydatki - 23.587.929 zł.

§ 6

Uzasadnienie dokonanych zmian w załączniku Nr 3.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:


1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1319 razy
Ilość edycji: 1