BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/2004 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 2 , art.21 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
zarządzam, co następuje:

§ 1
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Urszula Brożyna - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów części gmin: Zbójna, Nowogród, Miastkowo, Śniadowo

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak


Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 13/2004 z dnia 2 kwietnia 2004r.


REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 7/2004 z dnia 2 kwietrnia 2004r.

1.1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ) , zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1.3. Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w ust. 2.

1.4. Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.

1.5. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów części gmin: Zbójna, Nowogród, Miastkowo, Śniadowo.

3. Otwarcie ofert.

3.1. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.2. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:

a) skład Komisji Przetargowej;
b) poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) nazwy oferentów, których oferty zostały złożenia po wyznaczonym terminie;
d) oferty z okazaniem, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

3.3. Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z pytaniem czy chcą
złożyć oświadczenia przed otwarciem ofert. Ewentualne oświadczenia
odnotuje się na załączniku wg druku ZP-42.

3.4. Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a
Sekretarz odnotuje w załączniku do protokołu – druk ZP-41 poniższe
dane zawarte w ofercie:

a)nazwę i adres oferenta;
b)cenę oferty;
c)termin wykonania zamówienia;
e) okres gwarancji.

3.5. Przewodniczący może również poinformować zebranych o
przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania
wyników do publicznej wiadomości.

4.Ocena złożonych ofert.

4.1. W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach publicznych i SIWZ.

4.2. Komisja sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert.


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 kwi 2004 09:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1406 razy