BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 80/241/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 września 2009 roku
w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Jedwabne nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, 340 ) oraz uchwały Nr XXVII/142/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
Przekazać w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Jedwabne udziału 1/3 w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w woj. Podlaskim, powiecie Łomżyńskim, obrębie ewidencyjnym m. Jedwabne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1072 o pow. 2,4004ha, dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 47.868.
§ 2

Darowiznę przekazuje się na cele oświatowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

Marek Dworakowski
Krzysztof Kozicki
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 14:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1261 razy
Ilość edycji: 1