BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 80/242/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, 340 ) oraz § 2 ust. 1 pkt 3, 5, 6 uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala, co następuje:

§1
Przyjąć w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowe położone w woj. Podlaskim, powiecie Łomżyńskim, obrębie ewidencyjnym m. Nowogród, oznaczone jako działki ewidencyjne nr:
- 1566 / 7 o pow. 0,0244ha,
- 1820 / 9 o pow. 0,0101 ha,
§2

Darowiznę przejmuje się z przeznaczeniem na cele komunikacyjne- wykonanie parkingu przy drodze powiatowej.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:


1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński.
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 14:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1264 razy