BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 37/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 4 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Wewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem usługodawców, wykonawców i dostawców, do projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert


Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Wewnętrzną na potrzeby realizacji projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku i dokonania oceny złożonych ofert, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

1.Edyta Zawojska – Kierownik Projektu
2.Katarzyna Modzelewska – główny specjalista Wydziału promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych
3.Teresa Żukowska – Księgowa Projektu

§ 2

Czas pracy Komisji ustala się na okres od 4 sierpnia 2009 roku do 30 listopada 2009 roku.

§ 3

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/09 Starosty Łomżyńskiego
z dnia 4 sierpnia 2009 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI

powołanej Zarządzeniem Nr 37/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Wewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem usługodawców, wykonawców i dostawców, do projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem wejścia w życie zarządzenia
1.2. Komisję obowiązują w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, zwaną dalej ustawą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3. Pracą Komisji kieruje Kierownik Projektu.

2. Tryb pracy Komisji
2.1. Komisja z należytą starannością przeprowadzi badanie rynku w zakresie zapotrzebowania usług, dostaw lub wykonawstwa, w tym celu:
a) przygotowuje zapytanie o cenę
b) opublikuje zapytanie na stronie Powiatu Łomżyńskiego, BIP i/lub dostarczy ją do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców
c) na podstawie zebranych ofert wybierze najkorzystniejszą zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
2.2. Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowań należy udzielanie wyjaśnień dotyczących zamówienia.
2.3. Komisja zakończy swoją działalność w dniu 30.11.2009 roku.

3. Po zakończeniu procedury wyboru, Komisja przygotuje wniosek do Starosty Łomżyńskiego o zatwierdzenie wyników postępowania oraz zawarcia umów z wyłonionymi wykonawcami.

4. Jeżeli wyłoniony wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy komisja zawiera umowę z następnym wykonawcą spośród tych, którzy złożyli oferty.

5. Komisja sporządza Protokół z postępowania, przekaże do zatwierdzenia Staroście Łomżyńskiemu.

6. Komisja pracuje przy obecności, co najmniej trzech członków.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 paź 2009 13:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1201 razy