BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 50/2009 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 21 sierpnia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko (Obsługa Prawna Projektu) w ramach realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży: „Akademia Współczesnego Sołtysa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży w okresie od 9 września 2009 do 31 grudnia 2009 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pod nazwą: „Akademia Współczesnego Sołtysa”, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na stanowisko Prawnik (Obsługa Prawna Projektu) w ramach realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Łomży: „Akademia Współczesnego Sołtysa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zatrudniony będzie w ramach umowy cywilno-prawnej w okresie między 9 września 2009 a 31 grudnia 2009 roku (ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia).

§ 2

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1. Edyta Zawojska – Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Modzelewska – członek Komisji
3. Teresa Żukowska – Sekretarz Komisji

§ 3

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko:
1) dnia 21 sierpnia 2009 roku – zamieszczenie na www.powiatlomzynski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze.
2) do dnia 7 września 2009 roku do godz. 12.00 - składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 7 sierpnia 2009 roku od godz. 13.00 – rozpoczęcie pracy Komisji, ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki


Załącznik nr 2

Regulamin naboru na stanowisko kierownika projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w Starostwie Powiatowym w Łomży

Celem regulaminu jest ustalenie zasady zatrudnienia na stanowisko: Prawnik Projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.

Rozdział 1
PODJĘCIE DECYZJI O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA WOLNE STANOWISKO
§ 1.
Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Starosta Łomżyński określając cele i zadania wykonywane na stanowisku prawnika projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Rozdział 2
POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 2.
1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Starosta w formie odrębnego zarządzenia powołuje Komisję Rekrutacyjną.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
• Edyta Zawojska - Przewodniczący Komisji,
• Katarzyna Modzelewska - Sekretarz Komisji.
• Joanna Olszewska - Członek Komisji,

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: prawnika projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.


Rozdział 3
ETAPY NABORU

§ 3.
Na procedurę naboru składają się:
1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy prawnika projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.
2) składanie dokumentów aplikacyjnych
3) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych
4) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
5) selekcja końcowa kandydatów

6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na w.w stanowisko
7) podjęcie decyzji o zatrudnienie i podpisanie umowy o pracę
8) ogłoszenie wyników naboru

Rozdział 4

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
prawnika projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w Starostwie Powiatowym w Łomży


§ 4.
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy na stanowisko prawnika projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w Starostwie Powiatowym w Łomży umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego oraz na tablicy informacyjnej.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP Powiatu Łomżyńskiego oraz na tablicy ogłoszeń przez 7 dni kalendarzowych.


Rozdział 5
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.

§ 5.
1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku pracy prawnik projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) życiorys zawodowy
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.
4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


Rozdział 6
ROZPATRZENIE OFERT.

§ 6.

1. Po upływie terminu składania ofert komisja rekrutacyjna rozpoczyna swoją pracę, prace komisji odbywają się na posiedzeniu zwoływanych przez jej przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy dokumentów.
3. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
4. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji w wymaganymi formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
5. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku pracy na stanowisko prawnik projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.


Rozdział 7
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

§ 7.
1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze i wstępnej analizie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu Starosta Łomżyński umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego
2. Ogłoszenie ostatecznego wyniku naboru na stanowisko prawnik projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży będzie umieszczona w BIP Powiatu Łomżyńskiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży.
3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.


Rozdział 8
WYBÓR KANDYDATA

§ 8.
1. Z kandydatami, których oferty spełniają wymogi formalne komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
3. Kandydaci będą przede wszystkim wybierani na podstawie ich:
a) predyspozycji i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b) obowiązków i zakresów odpowiedzialności na poprzednio zajmowanych stanowiskach przez kandydata,
c) preferowanego w ogłoszeniu wykształcenia wyższego

§ 9.
1. Po przeprowadzonej analizie dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata.
2. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół i przekazuje go Staroście Łomżyńskiemu w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
3. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska, na który był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia prze nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.


Rozdział 9
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.

§10.
1. Starosta Łomżyński sporządza informację o wynikach naboru i upowszechnia ją w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska,
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.


3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 1 miesiąca.
4. Starosta Łomżyński zawiadamia na piśmie o wyniku wyboru kandydata, który przeszedł procedurę rekrutacyjną na stanowisko prawnik projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.


Rozdział 10
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI.

§ 11.
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych oraz do akt Projektu „AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO SOŁTYSA”. realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży.
2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Rozdział 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego.Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 paź 2009 10:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1497 razy