BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 83/257/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i pkt 17 oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 3 pkt 2, art. 201 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 82/251/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się do realizacji projekt wymieniony w ust. 1, który zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z.Przewodniczący Zarządu:
Marek Dworakowski Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 09:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1176 razy