BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 84/263/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii wymaganej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 72, poz. 620) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży uchwala się, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Nr ZDP-1/5547/698/09 z dnia 13.10.2009r. w sprawie planowanej inwestycji drogowej „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica-Drozdowo-Wizna, gm. Piątnica, powiat łomżyński” celem złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński …
4. Alfred Szymański

Uzasadnienie

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży pismem Nr ZDP-1/5547/698/09 z dnia 13.10.2009r. zwrócił się do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o wydanie opinii w sprawie planowanej inwestycji drogowej „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica-Drozdowo-Wizna, gm. Piątnica, powiat łomżyński” celem złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji.
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 72, poz. 620) wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi
Na podstawie art. 11b ust. 1 w/w ustawy właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zakres robót obejmuje wykonanie:
-10 przepustów prefabrykowanych dla żab wraz z elementami naprowadzającymi,
-przebudowę konstrukcji drogi na odcinku 1012,09m, rozebranie starej i wykonanie nowej,
-3 zjazdów indywidualnych z wykonaniem stoprynien,
-obustronnych barier ochronnych.
Na realizację w/w przedsięwzięcia powiat otrzymał dofinansowanie kwotą do wysokości 1 147 215 złotych z Fundacji EkoFundusz w Warszawie (decyzja Rady Fundacji z dnia 16.04.2009r.).


Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 10:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1139 razy