BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 60/2009 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 12 października 2009 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

§1
Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami ).

powołuję komisję
w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - wiceprzewodniczący
Urszula Brożyna - sekretarz
Bogdan Długołęcki - członek
Marian Woronkin - członek

§2
Do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, dotyczących założenia i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) dla części gminy Łomża, obrębów: Stara Łomża p/szosie, Stara Łomżan/rzeką, Stare Kupiski i Zawady w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05, posiadaną ortofotomapę, zakładaną ewidencje budynków i lokali oraz wykonane pomiary i zebrane informacje, a także ponowną klasyfikacje zmienionych użytków gruntowych.
§3
Do odbioru zleconych prac wykonanych w ramach niniejszego zarządzenia.
§4
Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki


Załącznik do Zarządzenia Starosty Nr 60/2009 z dnia 12 października 2009r.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru zleconych prac.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 60/2009 z dnia
12 października 2009r.
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, pracami kieruje wiceprzewodniczący.
Komisja zakończy działalność w dniu końcowego odbioru prac określonych w zawartej umowie.
Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, dotyczących założenia i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) dla części gminy Łomża, obrębów: Stara Łomża p/szosie, Stara Łomżan/rzeką, Stare Kupiski i Zawady w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05, posiadaną ortofotomapę, zakładaną ewidencje budynków i lokali oraz wykonane pomiary i zebrane informacje, a także ponowną klasyfikacje zmienionych użytków gruntowych.

2. Otwarcie ofert.
Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej;
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie;
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz
odnotuje do protokołu czy złożone oferty spełniają wymogi określone w SIWZ .
3. Ocena złożonych ofert.
W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty
odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach
publicznych SIWZ.
Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór
najkorzystniejszej oferty.
4. Komisja przeprowadzi kontrolę przedłożonych do odbioru prac geodezyjnych oraz sporządzi protokół z wykonanych czynności kontrolnych.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2009 15:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1086 razy