BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 67/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 12listopada 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Wewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem dostawców, usługodawców, w tym wyłonienia personelu do projektu „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Programu Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Byczynie w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert.

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn.zm. ) i art.35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Łomży projektu „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Programu Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Byczynie w okresie od 21 lipca 2009 roku do 20 grudnia 2009 roku, powołuje się Komisję w celu
dokonania wyboru oferty na zrealizowanie zadań, których wartość nie przekracza 14.000 Euro, ogłoszonych i zawartych w zaproszeniach do złożenia oferty w składzie:
1. Edyta Zawojska - Przewodniczący Komisji,
2. Renata Wierzba - Członek Komisji,
3. Joanna Olszewska - Sekretarz Komisji.

§ 2.
Postępowanie w sprawie wyboru oferty zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Załącznik do Zarządzenia Nr 67/09
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

Regulamin pracy komisji Wewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem dostawców, usługodawców, w tym wyłonienia personelu do projektu „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Programu Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Byczynie.

Celem regulaminu jest ustalenie warunków wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniu, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

Rozdział 1

POWOŁANIE KOMISJI
§ 1.
1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniu w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Programu Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Byczynie. Starosta w formie zarządzenia powołuje Komisję w składzie:

Edyta Zawojska - Przewodniczący Komisji,
Renata Wierzba - Członek Komisji,
Joanna Olszewska - Sekretarz Komisji.

2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury wyboru personelu zgodnie z ogłoszonymi zaproszeniami ofertowymi.
3. Komisję obowiązują w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

Rozdział 2
§ 2.
TRYB PRACY KOMISJI
1. Komisja z należytą starannością przeprowadzi badanie rynku w zakresie zapotrzebowanych dostaw ,usług , w tym również personelu. W tym celu:
a) przygotuje zapytania ofertowe , a następnie udostępni do wiadomości publicznej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- dostarczy je osobiście
-wyśle drogą mailową, faxem lub pocztą do co najmniej 3 potencjalnych usługodawców,
lub zamieści na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl .
b) na podstawie zebranych ofert wybierze najkorzystniejszą zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy, a w przypadku personelu weźmie pod uwagę również złożone dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
c) w sytuacji, gdy zamawiający wyśle zapytania ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych podmiotów i otrzyma tylko jedną ofertę cenową, uznana ona będzie za najkorzystniejszą cenowo, jeśli spełnia wymagane kryteria.

2. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowań należy udzielanie wyjaśnień dotyczących zamówienia.
3. Komisja pracuje przy obecności co najmniej 2 członków.

Rozdział 3
ROZPATRZENIE OFERT.

§ 3.
1. Po upływie terminu składania ofert komisja rozpoczyna swoją pracę, prace komisji odbywają się na posiedzeniu zwoływanym przez jej przewodniczącego.
2. Komisja dokonuje analizy złożonych ofert oraz - w przypadku personelu – również dokumentów kandydatów.
4. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w ofercie/aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
5. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości wybrania oferty lub zatrudnienia kandydata w formie wskazanej w ogłoszeniu celem zrealizowania zadań przewidzianych w ogłoszeniu.

Rozdział 4
WYBÓR KANDYDATA

§ 4.
1. Po przeprowadzonej analizie ofert i dokumentów aplikacyjnych Komisja wybiera ofertę najlepiej spełniającą wymagane kryteria.
2. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół z posiedzenia i przekazuje go Staroście Łomżyńskiemu do zatwierdzenia.

Rozdział 5
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.
§5.
1. Informację o wyborze oferty upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego (jeżeli ogłoszenie było publikowane na stronie internetowej).
2. Kandydata, który został wyłoniony przez komisję, zawiadamia się o wyniku na piśmie .
Rozdział 6
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI.

§ 6.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów stanowią część dokumentacji projektowej.


Starosta
Krzysztof KozickiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 gru 2009 14:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1318 razy