BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 87/275/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 grudnia 2009 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, i 340 z 2009r.) i w związku z § 3 pkt.6 Uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się co następuje:

§1
1. Przeznaczyć do sprzedaży 3 lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) wraz z udziałem w prawie własności do gruntu, wydzielone z nieruchomości zabudowanej budynkiem, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej we wsi Gać, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha.

2. Ustala się cenę zbycia lokali, o których mowa w ust. 1:

1) lokal nr 1 – pow. użytkowa 62,15m² - cena brutto wynosi 66 296,00 zł w tym:
a) wartość oszacowana 64 139,00zł,
b) koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 350,00zł,
c) podatek VAT w kwocie 1 807,00 zł (22% x 8 214,00 zł od wartości udziału w gruncie).

2) lokal nr 2 – pow. użytkowa 54,43m² - cena brutto wynosi 61 568,00 w tym:
a) wartość oszacowana 59 710,00zł,
b) koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 350,00zł,
c) podatek VAT w kwocie 1 508,00 zł (22% x 6 853,00 zł od wartości udziału w gruncie).

3) lokal nr 3 – pow. użytkowa 68,62m², cena brutto wynosi 71.705,00 zł w tym:
a) wartość oszacowana 69.306,00zł,
b) koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 350,00zł,
c) podatek VAT w kwocie 2.049,00 zł (22% x 9.312,00 zł od wartości udziału w gruncie).

3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4.Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, w siedzibie Gminy w Łomży oraz ogłosić w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Powiatu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1287 razy