BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 87/276/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 grudnia 2009 roku
w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.4 pkt. 9, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, i 340 z 2009r.) i w związku z § 13 pkt.3 Uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się co następuje:

§1
1.Rozwiązać umowę użytkowania do części nieruchomości położonej we wsi Śniadowo, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 475/7 o pow. 0,3215 ha, zawartą dnia 4 kwietnia 2001r. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2. Rozwiązanie umowy dotyczy wydzielonej działki nr 475/79 o pow. 0,0006 ha, która jest niezbędna pod budowę ulicy Leśnej na styku z ulicą Kolejową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1181 razy