BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.
Na podstawie art. 19 ust.2, art.21 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 ) zarządzam, co następuje:

§ 1
powołuję komisję
w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Urszula Brożyna - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup drukarek laserowych do posiadanych stacji komputerowych umożliwiających realizacje wydruków z prowadzonych w systemie operacyjnym Windows komputerowych baz danych wraz z ich systemowym oprogramowaniem oraz kserografu umożliwiającego wykonywanie kopii formatu A-4/A-3

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik (Nr1) do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński
Wojciech KUBRAK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/04
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 19 kwietnia 2003r.


REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 16/04 z dnia 19 kwietnia 2004r.

1.1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz.177 ) , zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1.3. Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w ust. 2.

1.4. Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.

1.5. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup drukarek laserowych wraz z ich systemowym oprogramowaniem oraz kserografu umożliwiającego wykonywanie kopii formatu A-4/A-3.

3. Otwarcie ofert.

3.1. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Zapytaniu o cenę.

3.2. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:

a) skład Komisji Przetargowej;
b) nazwy oferentów, których oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie;
c) oferty z okazaniem, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.


3.3 Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a
Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:

a)nazwę i adres oferenta;
b)cenę oferty;

3.4. Przewodniczący może również poinformować zebranych o
przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania
wyników do publicznej wiadomości.

4.Ocena złożonych ofert.

4.1 W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty
odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie prawo
zamówień publicznych i zapytaniu o cenę.

4.2 Komisja sporządzi protokół z otwarcia ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 kwi 2004 11:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1454 razy