BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 20/04 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadania regulaminu pracy komisji

§ 1.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) powołuję komisję w składzie:

1. Wojciech Dzierzgowski - przewodniczący komisji
2. Józef Jermacz - sekretarz
3. Zbigniew Kowalewski - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na udzielenie Starostwu Powiatowemu w Łomży kredytu w kwocie 1.300.000 zł na czas od 9 sierpnia 2004 r. do 9 listopada 2004 r.

§ 2.

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia
Starosty Łomżyńskiego
Nr 20/04
z dnia 14 czerwca 2004 roku

R E G U L A M I N P R A C Y

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


1. Komisja.
1.1.Komisja rozpoczyna działalność w dniu jej powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie i postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 2 regulaminu.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej dwóch członków.
1.5.Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy z wybranym oferentem.

2.Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Starostwu Powiatowemu kredytu bankowego w kwocie 1.300.000 zł na okres 3 miesięcy.

3.Otwieranie ofert.
3.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.2.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
a)skład Komisji Przetargowej;
b)nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po terminie lub braków formalnych;
c)ofertę z okazania, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą znamion wskazujących na naruszenie ich tajemnicy.
3.3.Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z pytaniem, czy chcą złożyć oświadczenia przed otwarciem ofert.
3.4.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a sekretarz odnotuje w załączniku do protokółu - poniższe dane zawarte w ofercie:
a)nazwę i adres oferenta;
b)cenę ofertową.

4.Ocena złożonych ofert.
4.1.W trakcie oceny złożonych ofert Komisja stwierdza, czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie z zamówieniach publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.2.Komisja sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert.Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2004 14:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1441 razy