BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 13/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

ZARZĄDZENIE Nr 13 /2011


§1
Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami ).

powołuję komisję
w składzie:
Jerzy Kowalewski - przewodniczący
Marian Woronkin - wiceprzewodniczący
Urszula Brożyna - sekretarz
Bogdan Długołęcki - członek
Bożena Kadłubowska - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali oraz odbioru zleconych prac, etap:
- założenie ewidencji budynków i lokali,
- aktualizacje użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją w oparciu
o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005- 710.04.05, posiadaną ortofotomapą, wywiad terenowy oraz materiały będące w zasobie PODGiK, dla obrębów: Podgórze, Siemień Nadrzeczny i Siemień Rowy, gmina Łomża, powiat łomżyński.
§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Lech Marek Szabłowski


Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 13/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru zleconych prac.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 13/2011
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, pracami kieruje wiceprzewodniczący.
Komisja zakończy działalność w dniu końcowego odbioru prac określonych w zawartej umowie.
Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali etap:
- założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Podgórze, Siemień Nadrzeczny i Siemień Rowy, gmina Łomża, powiat łomżyński,
- aktualizacja użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją dla obrębów: Podgórze, Siemeń Nadrzeczny i Siemień Rowy, gmina Łomża w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005- 710.04.05, posiadaną ortofotomapę, wywiad terenowy oraz materiały będące w zasobie PODGiK,

2. Otwarcie ofert.
Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej,
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu:
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po terminie,
- nazwy oferentów których złożone oferty spełniają wymogi określone
w SIWZ w zakresie: terminu wpływu, podania ceny brutto i netto, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3. Ocena złożonych ofert.
W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty
odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach
publicznych i SIWZ.
Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i wyłoni
najkorzystniejszą ofertę.

4. Komisja przeprowadzi kontrolę przedłożonych do odbioru prac geodezyjnych oraz sporządzi protokół z wykonanych czynności kontrolnych.


Starosta
Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 cze 2011 12:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1282 razy