BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 29/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 sierpnia 2011 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb realizacji projektu „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Umowy partnerskiej zawartej w dniu 25.01.2011 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Łomży a Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w związku z realizacją projektu „Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych potrzebnych do zrealizowania projektu „Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, w następującym składzie:

1. Małgorzata Bobryk – Koordynatorka projektu (pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku)
2. Krzysztof Leończuk – Koordynator merytoryczny (pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku)
3. Natalia Nadolna – Koordynatorka współpracy ponadnarodowej (pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży)

§ 2.

1. Do zadań Komisji należy:
a) Przeprowadzenie postępowania, sporządzenie dokumentacji postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia Staroście Łomżyńskiemu i/lub Wicestaroście;
b) Wskazanie oferty najkorzystniejszej a w przypadku uchylania się przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano od podpisania umowy, wskazanie kolejnej najkorzystniej oferty.


§ 3.

Komisja przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowych określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 4.

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lech Marek SzabłowskiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 paź 2011 08:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1208 razy