BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 30/2011 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17 sierpnia 2011 roku
w sprawie Wprowadzenia procedury kontroli finansowej i plan kont dla projektu „ Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) i umowy partnerskiej między Liderem Partnerstwa na rzecz realizacji projektu z dnia 25 stycznia 2011 roku.– zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadzam procedurę kontroli finansowej i plan kont dla projektu „ Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej’ w ramach PO KL Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej , Działania 7.4 „ Projekty innowacyjne” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Lech Marek SzabłowskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 paź 2011 08:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1222 razy