BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/98/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz art.32, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn .zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 26/83/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w składzie:
1. Lech Szabłowski -Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
2.Irena Przybylak – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
3.Edyta Zawojska – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego –Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych,
4.Roman Sarnacki - członek Komisji – wskazany przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
5. Natalia Nadolna - członek Komisji – wskazana przez Fundację Narwiańską
6. Zygmunt Zdanowicz- członek Komisji – wskazany przez Stowarzyszenie Kultury i Oświaty LOGOS.
§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego stanowi załącznik do zarządzenia.
Określa się wzór:
„Karty Oceny Oferty” stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu,
Protokołu zbiorczego stanowiącego załącznik 3 do Regulaminu.
§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w na stronie internetowej urzędu: www.powiatlomzynski.pl

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
Krzysztof Kozicki
Elżbieta Parzych
Irena Przybylak
Adam Sowa

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 sty 2012 10:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1207 razy
Ilość edycji: 3