BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 35/119/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2012 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.


Na podstawie art.237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu z podziałem na:
1) zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zadania własne,
3) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 23.920.265,00 zł w tym : dochody bieżące – 23.608.061,00 zł,
dochody majątkowe – 312.204,00 zł;

- wydatki ogółem - 26.288.500,00 zł w tym: wydatki bieżące – 22.837.148,00 zł,
wydatki majątkowe – 3.451.352,00 zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2012 10:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1140 razy