BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/121/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
Na podstawie art. 204, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 49.862,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 49.862,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 23.970.127,00 zł w tym : dochody bieżące – 23.657.923,00zł,
dochody majątkowe – 312.204,00 zł,

- wydatki ogółem - 26.338.362,00 zł w tym: wydatki bieżące – 22.887.010,00 zł,
wydatki majątkowe – 3.451.352,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2012 14:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1194 razy