BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 37/124/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu Łomżyńskiego sprawozdanie finansowe powiatu za 2011 rok, które składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu powiatu,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski


Członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2012 14:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1061 razy