BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 50/177/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok
Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 352.196,00 zł w tym:
1) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 11.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A,
2) dochodów majątkowych na zadania własne o kwotę 340.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu kwotę 352.196,00 zł, w tym:
1) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 11.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B,
2) wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 340.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt D.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 26.942.306,00 zł, w tym : dochody bieżące – 25.629.210,00 zł,
dochody majątkowe – 1.313.096,00 zł;

- wydatki ogółem - 29.647.947,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 25.040.544,00 zł,
wydatki majątkowe – 4.607.403,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lis 2012 09:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1023 razy