BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 50/178/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok
Na podstawie art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu z podziałem na:
1) zadania własne,
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.

§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 26.942.306,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.629.210,00 zł,
dochody majątkowe – 1.313.096,00 zł;

- wydatki ogółem - 29.647.947,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.090.544,00 zł,
wydatki majątkowe – 4.557.403,00 zł.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lis 2012 09:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1059 razy