BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/197/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok
Na podstawie art. art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XVII/75/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 338.343,00 zł z tego :
- 21.343,00 zł na zadania własne;
- 317.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 317.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu powiatu pomiędzy rozdziałami w ramach działu kwotę 11.561,00 zł w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.


§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.536.954,40 zł w tym : dochody bieżące – 26.261.738,40 zł, dochody majątkowe – 2.275.216,00 zł;
- wydatki ogółem - 31.142.291,40 zł w tym: wydatki bieżące – 25.691.617,40 zł, wydatki majątkowe – 5.450.674,00 zł.
- deficyt budżetowy - 2.605.337,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski
Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 14:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1103 razy