BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/200/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2013r.


Na podstawie art. 212 ust. 2 pkt 2 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , w związku z § 11 pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr XXIV/123/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok – uchwala się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem jednak zwiększenia w tym trybie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 14:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1211 razy