BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/213/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 lutego 2013 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych roku 2013 należących o właściwości powiatu łomżyńskiego.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 32. ust. 2 pkt. 2 i 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z załącznikami
Nr 1 i 2 uchwały Nr 26/83/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego ustala się, co następuje:

§1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2. upowszechniania kultury fizycznej,
3. promocji i upowszechniania turystyki.

dokonano wyboru ofert i podmiotów je realizujących:

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1.Fundacja sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
Kronika filmowa 35-letniej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca
„Łomża” w kwocie 4.500 zł
2.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
„Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego” w kwocie 3.000 zł
3.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
LOS CZŁOWIECZY – Film dokumentalny w kwocie 3.000 zł
4.Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w zakresie realizacji zadania:
„Sesja „Spotkajmy się w maju nad Narwią” w kwocie 2.500 zł
5.Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży w zakresie realizacji zadania:
Ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”, konferencja połączona z badaniami językowymi
w terenie w kwocie 2.400 zł
6.Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania:
Wydanie drukiem książki pt. „Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku.
W służbie regionu i kraju.” w kwocie 1.800 zł
7.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
Opracowanie oraz druk pamiętnika Jerzego Jabłońskiego w kwocie 1.800 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania: Działania na rzecz amatorskiego ruch artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego „Wakacje z kulturą” w kwocie 1.300 zł.

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:
„Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów” w kwocie 22.000 zł
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania:
„Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS” w kwocie 12.000 zł

3. W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

1. Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup w zakresie realizacji zadania:
„Z nad Narwi” – informator powiatu Łomżyńskiego” w kwocie 2.750 zł;
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w zakresie realizacji zadania:
Podlaskie Targi Turystyczne – Promocja Ziemi Łomżyńskiej i Łomży w kwocie 1.750 zł
3. „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych w zakresie realizacji zadania:
Podróż militarno-historyczna okolicy regionu łomżyńskiego w kwocie 1.500 zł

§2

Ogłoszenie rozstrzygnięcia wyboru ofert do publicznej wiadomości nastąpi w biuletynie Informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlmzynski.pl

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena PrzybylakData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 12:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1174 razy
Ilość edycji: 1