BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/214/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/124/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 20.625 zł, w tym z rezerwy:
1) „drogowej” kwotę 18.932,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych (wydatki majątkowe),
2) „ogólnej” kwotę 1.693,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych (wydatki bieżące), zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu powiatu pomiędzy rozdziałami w ramach działu kwotę 793.095,00 zł, z czego:
1) kwotę 493.895,00 zł w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) kwotę 299.200,00 zł w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 25.462.495,00 zł w tym: dochody bieżące – 24.839.218,00 zł, dochody majątkowe – 623.277,00 zł,

- wydatki ogółem- 27.074.123,00 zł w tym: wydatki bieżące – 24.349.827,00 zł, wydatki majątkowe – 2.724.296,00 zł.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski
Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 12:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1052 razy