BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/215/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu z podziałem na:
1) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zadania własne,
3) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 25.462.495,00 zł w tym: dochody bieżące – 24.839.218,00 zł, dochody majątkowe – 623.277,00 zł,

- wydatki ogółem - 27.074.123,00 zł w tym: wydatki bieżące – 24.349.827,00 zł, wydatki majątkowe – 2.724.296,00 zł.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 12:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1166 razy