BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 57/217/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 marca 2013 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych roku 2013 należących o właściwości powiatu łomżyńskiego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 32. ust. 2 pkt. 2 i 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z załącznikami
Nr 1 i 2 uchwały Nr 26/83/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego ustala się, co następuje:

§1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

dokonano wyboru oferty i podmiotu ją realizującego, tj.:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w zakresie realizacji zadania:
Wydanie tomu wierszy Jarosława Z. Choromańskiego w kwocie 1.700 zł:

§2

Ogłoszenie rozstrzygnięcia wyboru oferty do publicznej wiadomości nastąpi w biuletynie Informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 mar 2013 15:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1114 razy