BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 58/218/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 08 marca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz § 73 ust.1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego w dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Barbarę Gorzębę – Skarbnika Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.

§ 2

Oświadczenia, o których mowa w § 1 Skarbnik Powiatu będzie składał łącznie ze Starostą Łomżyńskim, a w przypadku braku takiej możliwości z innym członkiem Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 mar 2013 10:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1174 razy