BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 59/220/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 marca 2013 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm. ) uchwala sie, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Łomżyńskiego:
1)Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1, które zamyka się:
Dochodami w kwocie 28.292.902,38 zł w tym :
dochody bieżące 26.545.079,40 zł
dochody majątkowe 1.747.822,98 zł
Wydatki w kwocie 27.981.193,41 zł
w tym:
wydatki bieżące 24.402.580,95zł
wydatki majątkowe 3.578.612,46 zł

Nadwyżką budżetową + 311.708,97 zł

2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zgodnie z art. 265 ustawy:
- Muzeum Przyrody w Drozdowie (załącznik Nr 2);
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (załącznik Nr 3);
- Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (Załącznik Nr 4).
3) Informację o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2
Przedstawić sprawozdanie, o których mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 1 i 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1.Adam Sowa
2.Wiesława Masłowska
3.Elżbieta Parzych
4.Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 kwi 2013 10:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1176 razy