BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 60/222/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2012 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w skład którego wchodzą:

1) Bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą - 7. 824 126,15 zł.

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący wynik finansowy – zysk netto –76 500,78 zł.

3) Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012.

§ 2

Zysk netto wypracowany za rok 2012 przeznacza się na cele statutowe ZPOZ w Łomży.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szablowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 11:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1121 razy