BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 29 /04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 13 września 2004 roku
w sprawie: w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.


§1

Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz.177 ) zarządzam, co następuje:
- powołuję komisję w składzie:

Stanisław Kozikowski - przewodniczący Wiesława Borawska - sekretarz
Anna Jałbrzykowska - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych we wsiach : Ratowo Piotrowo, Stare Ratowo i Śniadowo - gm. Śniadowo, stanowiących własność Skarbu Państwa - w celu aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.STAROSTA
Wojciech KUBRAK
Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 29 /04 z dnia 13 września 2004r


REGULAMIN PRACY

Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr29/04 z dnia 13 września 2004r.
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w ust. 2.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.5.Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.
2.Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 6 operatów szacunkowych nieruchomości położonych we wsiach: Ratowo Piotrowo, Stare Ratowo i Śniadowo – gm. Śniadowo, stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.
3.Otwarcie ofert.
3.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
-skład Komisji Przetargowej;
-nazwy oferentów, których oferty zostały złożone.

3.3.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
-nazwę i adres oferenta;
-cenę oferty.
3.4.Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania .
4.Ocena złożonych ofert.
4.1.W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w zapytaniu o cenę.
4.2.Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 wrz 2004 10:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1354 razy