BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 60/226/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); rozdziału 6 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 20 i 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu łomżyńskiego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Ustala się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem powiatu łomżyńskiego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zobowiązuje się, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego do:

1. dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,
2. sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi powiatu łomżyńskiego i przekazania go Skarbnikowi Powiatu bądź poinformowanie o nieistnieniu takich sald w terminie do 31 maja 2013 roku.

§ 5
Termin wskazany w § 4 odnosi się do sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2012 rok, natomiast termin na następne lata ustala się do 31 marca każdego kolejnego roku.

§ 6
Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do sporządzenia bilansu skonsolidowanego w terminie do 30 czerwca następnego roku za dany rok.
§ 7
Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 12:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1141 razy