BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 61/229/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu Łomżyńskiego sprawozdanie finansowe powiatu za 2012 rok, które składa się z:
1. Bilansu z wykonania budżetu powiatu;
2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych;
3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena PrzybylakData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 kwi 2013 10:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1173 razy