BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 58/116/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 września 2004 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 – “Transport i łączność”, rozdział 60078 – “Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6430 – “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” o kwotę – 497.237 zł.
Dotacja ta przyznana została powiatowi łomżyńskiemu według pisma Nr FB.II.3011-196/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2004 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 9) na pokrycie (80 %) kosztów odbudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1906 B (23337) Dłuzniewo – Laski – Gąski – granica powiatu wraz z poboczami.
Dla sfinansowania całości kosztów odbudowy tej drogi zwiększony został plan wydatków w dziale 600, rozdział 60078 § 6050 o kwotę – 621.546 zł uchwałą Rady Powiatu, zaangażowując na ten cel – 124.309 zł środków własnych powiatu i środki powyższej dotacji z budżetu państwa.

§ 2. Budżet po dokonaych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 18.435.097 zł;
- Wydatki ogółem - 18.031.767 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:
1) Zbigniew Sokołowski Wojciech Kubrak
2) Grzegorz Fidura
3) Edmund Stepnowski
4) Witold Szerszeń

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 wrz 2004 15:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1331 razy