BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/244/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1, art. 259 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu przenosi się z rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zadania własne), zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 30.489.321,00 zł w tym: dochody bieżące – 25.702.330,00 zł, dochody majątkowe – 4.786.991,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.018.258,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.404.221,00 zł, wydatki majątkowe – 8.614.037,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wz. Przewodniczącego Zarządu:
Adam Sowa - Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Wiesława Masłowska

2. Elżbieta Parzych

3. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2013 11:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1143 razy