BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 70/245/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885) – uchwala się, co następuje:


§1
Przedstawić Radzie Powiatu Łomżyńskiego:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 2);
3) Informacje za I półrocze 2013 roku z wykonania planu finansowego jednostek, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:
- Muzeum Przyrody w Drozdowie (Załącznik Nr 3);
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (Załącznik Nr 4);
- Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (Załącznik Nr 5).

§2

Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 wrz 2013 12:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1069 razy