BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 70/246/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami powiatu o kwotę 4.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 4.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 30.493.371,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.706.380,00 zł, dochody majątkowe – 4.786.991,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.022.308,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.408.271,00 zł, wydatki majątkowe – 8.614.037,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 70/246/2013
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Uzasadnienie dokonania zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
– zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami –Załącznik Nr 1 pkt A – Dochody bieżące

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.050,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr FB-II.3111.298.2013.BB w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r.


Załącznik Nr 1 pkt B – Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu i plan finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 4.050,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 tytułem zwiększenia dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym m. in. na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do: wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przyjmowanie nieruchomości, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przedmiotowej sprawie wpłynęło pismo nr GN.I.683.5.2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku.Przewodniczący Zarządu

Lech SzabłowskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 wrz 2013 12:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1119 razy