BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 70/247/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 204, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 180.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 180.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 30.674.261,00 zł w tym : dochody bieżące – 25.887.270,00 zł,
dochody majątkowe – 4.786.991,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.203.198,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.589.161,00 zł, wydatki majątkowe – 8.614.037,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1028 razy
Ilość edycji: 2