BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 70/249/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu z podziałem na:
1) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zadania własne,
3) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.

§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 30.674.261,00 zł w tym: dochody bieżące – 26.653.909,00 zł, dochody majątkowe – 4.020.352,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.203.198,00 zł w tym: wydatki bieżące – 26.556.356,00 zł,
wydatki majątkowe – 7.646.842,00 zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 wrz 2013 08:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1202 razy