BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 72/256/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 września 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz uchwały Nr XXIV/127/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2013”. uchwala się, co następuje:

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2
1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:                                                                       
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 wrz 2013 10:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1177 razy