BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 73/262/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok
Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z póżn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian się w planie dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych, z czego:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.076.507,00 zł, w tym o:
- 461.230,00 zł plan dochodów bieżących,
- 615.277,00 zł plan dochodów majątkowych;
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.076.507,00 zł, w tym o:
- 213.666,00 zł plan dochodów bieżących,
- 862.841,00 zł plan dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Dokonuje się zmian się w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych, i tak:
- zwiększa się o kwotę 503.129,00 zł plan wydatków bieżących,
- zmniejsza się o kwotę 503.129,00 zł plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 30.674.261,00 zł w tym: dochody bieżące – 26.901.473,00 zł,
dochody majątkowe – 3.772.788,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.203.198,00 zł w tym: wydatki bieżące – 27.059.485,00 zł,
wydatki majątkowe – 7.143.713,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 wrz 2013 10:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1133 razy
Ilość edycji: 3