BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 75/266/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się:
1) Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu – Staroście Łomżyńskiemu oraz
2) Panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu „Aktywni i efektywni” oraz podpisania aneksów do umowy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

§ 2
Udziela się Panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.

§ 3

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Krzysztof Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2013 12:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1113 razy